Showing all 11 results

Fertigyn 10000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
$80$214

Fertigyn 5000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
$56$151

Hucog 10000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Bharat Serums and Vaccines Ltd
$74$199

Hucog 5000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Bharat Serums and Vaccines Ltd
$59$159

Proficent 10000 iu

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Exeltis – Ordain Health Care
$84$226

Proficent 5000 iu

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Exeltis – Ordain Health Care
$57$154

Sifasi HP 10000 Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Serum Institute Of India Ltd
$75$201

Sifasi HP 5000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Serum Institute Of India Ltd
$61$164

Zyhcg 10000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
German Remedies Pvt Ltd
$75$201

Zyhcg 2000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
German Remedies Pvt Ltd
$47$126

Zyhcg 5000 Iu Injection

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)
German Remedies Pvt Ltd
$59$159